بر اساس مجوز شماره 233405/3 تاریخ 1391/11/15 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دوفصلنامه انسان پژوهی دینی دارای رتبه علمی – پژوهشی است.

 

طبق مصوبه هیأت تحریریه نشریه

از تاریخ 1397/08/01، هزینه ارزیابی و چاپ مقالات، از نویسندگان اخذ خواهد شد.

هزینه ارزیابی مقالات: 500/000 ریال          هزینه چاپ: 1/500/000 ریال

شماره تماس: 02531124424 

شماره جاری: دوره 16، شماره 41، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-242 

1. خانواده در نظام حکمت عملی ابن‌سینا

صفحه 5-24

منصوره بخشی؛ مجید صادقی؛ سید مهدی امامی جمعه


2. بررسی تأثیر مبانی انسان‌شناسی صدرا در مسئله دعا

صفحه 25-42

مروه دولت ابادی؛ عین الله خادمی؛ عبداله صلواتی؛ لیلا پور اکبر


11. حقوق ‌سیاسی انسان در حکومت اسلامی از منظر نهج‌البلاغه

صفحه 197-219

محمدتقی آقایی؛ احمد عابدی آرانی؛ مصیب صیادی


12. نمود کمال‌طلبی انسان در زبان با تأکید بر زبان عبری و زبان فارسی

صفحه 221-242

مهدی رضازاده قزاآن؛ سیروس شمیسا؛ عبدالرضا مدرس زاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره)

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر اجرایی
شاپا چاپی
6024-2251

بانک ها و نمایه نامه ها