نویسنده = مهدی جلالوند
تعداد مقالات: 4
1. نظریه نوخاسته گرایی زبانی در بوته نقد

دوره 15، شماره 39، بهار و تابستان 1397، صفحه 125-143

10.22034/ra.2018.32748

هوشنگ خوش سیما؛ سجاد فرخی پور؛ مهدی جلالوند


2. الهام بخشی نظریه فطرت در نقد دیدگاه عامه درباره کتابت حدیث در عهد رسول اکرم (ص)

دوره 14، شماره 38، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-56

10.22034/ra.2018.29946

کریم عبدالملکی؛ مهدی جلالوند؛ سلمان قاسم نیا


3. هندسه تعامل ادراکات و نفس در ساختار و عملکرد شاکله

دوره 9، شماره 28، پاییز و زمستان 1391، صفحه 31-51

عبدالله حاجی علی لالانی؛ کریم عبدالملکی؛ سلمان قاسم نیا؛ مهدی جلالوند


4. بررسی مسألة شهود در آثار افلاطون

دوره 6، شماره 21، پاییز و زمستان 1388، صفحه 135-144

مهدی جلالوند