نویسنده = علیرضا میرزایی
تعداد مقالات: 5
1. جستاری کلامی در عدالت و مرجعیت علمی صحابه

دوره 17، شماره 44، پاییز و زمستان 1399، صفحه 119-141

10.22034/ra.2021.124716.2505

علیرضا میرزایی


3. تمایزات اهل‌ بیت(ع) به عنوان انسان برتر در نظر ابن‌حنبل و ابن‌تیمیه

دوره 13، شماره 35، بهار و تابستان 1395، صفحه 223-246

10.22034/ra.2016.21966

مهدی فرمانیان؛ علیرضا میرزایی


4. نقدپذیری نگاه سلفیه در باب حجیت فهم سلف

دوره 11، شماره 32، پاییز و زمستان 1393، صفحه 139-165

محمد الله نیا؛ علیرضا میرزایی


5. فیلسوفان شریعت مدار

دوره 6، شماره 21، پاییز و زمستان 1388، صفحه 39-57

علیرضا میرزایی