نویسنده = مرتضی شیرودی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی و نقد روش شناسی هرمنوتیک در علم سیاست

دوره 6، شماره 19، بهار و تابستان 1388، صفحه 27-44

مرتضی شیرودی


3. مفهوم انحطاط در اندیشه سیاسی اسلام و ایران

دوره 5، شماره 16، بهار و تابستان 1387، صفحه 19-49

10.22034/ra.2008.26960

مرتضی شیرودی


4. چیستی حقیقت در دستگاه فلسفی اریک وگلین

دوره 5، شماره 15، بهار و تابستان 1387، صفحه 47-76

10.22034/ra.2008.26977

مرتضی شیرودی


5. تاریخ و هویت جنبش دانشجویی ایران

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1384، صفحه 127-155

مرتضی شیرودی