نویسنده = محمد غفوری نژاد
تعداد مقالات: 1
1. نظریه فطرت و آرای جامعه شناختی و معرفت شناختی علامه طباطبایی

دوره 12، شماره 33، بهار و تابستان 1394، صفحه 51-76

محمد غفوری نژاد