کلیدواژه‌ها = تمایز انسان‌شناختی
1. تمایز فناوری مدرن از فناوری پیشامدرن: رویکردی انسان‌شناختی

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-63

مرتضی طباطبایی؛ غلامحسین توکلی