کلیدواژه‌ها = هرمنوتیک
تعداد مقالات: 3
1. همگرایی عقل و سیاست در حکمت متعالیه جوادی آملی بر اساس نظریه هرمنوتیک اندیشه‌شناسانه اسکینر

دوره 16، شماره 42، پاییز و زمستان 1398، صفحه 201-219

رحمت عباس تبار؛ محمد زارع‌پور نقیبی


3. بررسی و نقد روش شناسی هرمنوتیک در علم سیاست

دوره 6، شماره 19، بهار و تابستان 1388، صفحه 27-44

مرتضی شیرودی