کلیدواژه‌ها = فطرت
تعداد مقالات: 7
1. نظریه نوخاسته گرایی زبانی در بوته نقد

دوره 15، شماره 39، بهار و تابستان 1397، صفحه 125-143

10.22034/ra.2018.32748

هوشنگ خوش سیما؛ سجاد فرخی پور؛ مهدی جلالوند


3. بررسی دیدگاه جان کالون درباره حس الوهی و مقایسه آن با نظریه فطرت

دوره 12، شماره 34، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-26

علی قربانی؛ احمد احمدی


5. هندسه تعامل ادراکات و نفس در ساختار و عملکرد شاکله

دوره 9، شماره 28، پاییز و زمستان 1391، صفحه 31-51

عبدالله حاجی علی لالانی؛ کریم عبدالملکی؛ سلمان قاسم نیا؛ مهدی جلالوند


6. صورت پردازی مفهوم انسان و چگونگی تأثیر آن بر اندیشه سیاسی؛هابز و جوادی آملی

دوره 8، شماره 26، پاییز و زمستان 1390، صفحه 119-141

احمد شفیعی؛ عبدالله حاجی زاده؛ محسن سلگی


7. کاربرد قرآنی واژه اُمّی

دوره 5، شماره 17، پاییز و زمستان 1387، صفحه 85-101

سمیه حاجی بابایی ارکی