دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارزیابی نظریه‌های تقلیل‌گرا در حوزه فطرت انسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

حسن رضایی هفتادر؛ صفر نصیریان


2. پدیدارشناسی "عاطفه" در انسان شناسی فلسفی علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

زهرا داورپناه


3. تقریر جامعه توحیدی بر اساس نظریه‌ی معرفت نفس علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

ابراهیم راستیان؛ محمد بیدهندی


4. تکامل نفس انسانی با دو رویکرد از حرکت جوهری صدر المتالهین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

محمد رسول آهنگران؛ عبدالحمید فلاح نژاد؛ محمد رضا ضمیری؛ عباس حاجیها؛ مهدیه علوی فرد


5. نقد و بررسی باورهای اومانیستی حقوق بشر از دیدگاه برخی نواندیشان دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

محمد محمدرضایی؛ اکرم رحیمی؛ عبدالحمید فلاح نژاد؛ یداله دادجو


6. مبانی الهیاتی صلح و جنگ در سنت علوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

طاهره صالحی؛ محمد سعیدی مهر


7. گناه و بخشش در داستان‌های برادران گریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

زهرا طاهری سرتشنیزی؛ اصغر رضاپوریان؛ امیر حسین همتی


8. نگاهی به چگونگی استحاله مفهوم خدا ‌ـ انسان از اسطوره‌های یونان تا اومانیسم غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

مینا محمدی وکیل؛ حسن بلخاری قهی


9. نقش مبادی عالیه در خودآگاهی از دیدگاه ابن سینا و مقایسه وی با دکارت از این منظر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

بهمن زکی فر؛ حسین زمانیها


10. امکان سنجی مسئولیت اخلاقی نسبت به دیگران در خودگرایی اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

محمدامین خوانساری؛ هادی صادقی


11. تحقق «صلح جهانی» بر مبنای حکومت اسماء در عرفان اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

آیلار ملکی؛ رضا حسینی فر


12. همگرایی عقل و سیاست در حکمت متعالیه آیت الله جوادی آملی (بر اساس نظریه هرمنوتیک اندیشه شناسانه اسکینر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

رحمت عباس تبار


13. عشق از دیدگاه اخوان الصفا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

سعید حسن زاده؛ محمد کاظم فرقانی


14. تحلیل فرایند الگو یابی رفتاری از قصه های قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

روح الله نجفی


15. بازشناسی انفعالات نفسانی در نظام اخلاقی غزالی با نظر به دیدگاه ارسطو و تأثیر انفعال محبت به خداوند بر سعادت انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

میترا پورسینا؛ مریم خسروی


16. توانایی انسان کامل بر اعجاز و پاسخ به نقدهای فخررازی و هیوم پیرامون اعتبار آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

سید حسین موسوی راد؛ سید جابر موسوی راد


18. چگونگی نفوذ شیطان در قوای ادراکی آدمی و اقسام کنش‌های آن از منظر قرآن با تاکید بر نظر امام خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

حسین سالمی؛ سیدرضا مؤدب