دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی - پژوهشی

فناوری مطلوب در سبک زندگی معاد باورانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22034/ra.2022.532536.2675

یوسف فرشادنیا؛ احمد شه گلی؛ مریم مدحج


بررسی تاثیر نفس شناسی ابن سینا در آرای ویلیام اوورنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

10.22034/ra.2023.559394.2801

سهراب حقیقت


انسان شناسی منسیوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

10.22034/ra.2023.560909.2811

قربان علمی