دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی - پژوهشی

ناکارآمدی «معرفت عرفانی منهای شریعت» از نگاه انسان شناسی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

10.22034/ra.2021.541815.2717

کاوس روحی برندق؛ ابراهیم فرجی؛ سید محمد باقر عبادی


چگونگی ترابط عرفان و سیاست در سبک زندگی قرآنی و سبک زندگی مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1400

10.22034/ra.2022.532021.2672

محمد بهزاد؛ مهدی شوشتری؛ علی سفیدیان


کنکاشی در کرامت اولیا به عنوان انسان های برتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22034/ra.2022.544155.2729

علیرضا میرزایی


آرزوی مرگ از دیدگاه تفسیری ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22034/ra.2022.529140.2652

ناصر محمدی


آسیب شناسی مطالعات مربوط به ساحت جسمی و بازسازی رویکرد دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22034/ra.2022.529638.2658

احمد شه گلی


فناوری مطلوب در سبک زندگی معاد باورانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22034/ra.2022.532536.2675

یوسف فرشادنیا؛ احمد شه گلی؛ مریم مدحج


واکاوی حقوقی رفتار ناشی از انتقال ویروس کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22034/ra.2022.532820.2679

امیر باقرزاده گان؛ محمدابراهیم شمس ناتری؛ محمد مظفری


تاثیر مبانی خداشناسی حکمت متعالیه بر انسان شناسی ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22034/ra.2022.534618.2688

هاجر زارع؛ محمد سعیدی مهر؛ صدرالدین طاهری


بررسی و نقد طبیعت‌گرایی انسان شناختی، با تاکید بر فیزیکالیسم حذفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22034/ra.2022.537414.2699

حمیدرضا شاکرین


پاسخ به منتقدان ملاصدرا درباره معاد جسمانی: ردّ ادعای تعارض با شریعت و حصر آن در معاد روحانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22034/ra.2022.537547.2700

سید علی رضی زاده؛ سید عباس ذهبی


خوانش آنری کربن از آخرت شناسی ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22034/ra.2022.544080.2728

یوسف شفیعی پناه در آباد؛ موسی اکرمی؛ انشاءالله رحمتی؛ یوسف شفیعی پناه درآباد