پدیدارشناسی "عاطفه" در انسان شناسی فلسفی علامه طباطبایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات زن و خانواده، عضو هیئت علمی پژوهشی

10.22034/ra.2019.88274.2174

چکیده

علامه طباطبایی علاوه بر مباحث انسان شناسانه، در تفسیر آیات جنسیتی قرآن عبارتی بنیادی دارد: زندگی مرد، عقلانی و زندگی زن، احساسی و عاطفی است. با وجود توضیحات نسبتا مفصل ایشان درباره عقل، اشتراک زن ومرد در انسانیت در عین تفاوت تکوینی دو جنس، اغلب واژه"عاطفه" بدون تعریف مشخص و در معانی گوناگونی به کار رفته است. پژوهش حاضر با روش پدیدارشناسی و طبق گام های پیشنهادی موستاکاس در پی آن است که معنا و جایگاه عاطفه در نظام انسان شناختی علامه طباطبایی را روشن تر سازد. لذا پس از تعلیق دانسته های قبلی و گردآوری کلیه کاربردهای عاطفه از سوی علامه به افق سازی و تشکیل خوشه های معنایی پرداختیم. عاطفه به مثابه محصول واهمه و عاطفه ذیل اعتباریات، دو مجموعه معنایی نهایی است. در انتها با ترکیب توصیف زمینه ای و ساختاری، اهمیت تاثیر بافت قرآنی و فلسفی در دریافت علامه روشن خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

phenomenology of emotions in philosophical anthropology of Allama Tabatabie

نویسنده [English]

  • Zahra Davarpanah
woman and family research center
چکیده [English]

In addition to anthropological theory, Allamah Tabataba'i has a fundamental phrase in interpreting the Quran's verses about gender: man's life is rational and woman's life is emotional. In spite of his detailed explanation of the reason, the humanity of women and men, while diversity of them, "emotion" is leaved without an accurate definition. The present research uses the phenomenological method of Moustakas. I will seek to clarify the meaning and position of emotions in the Allamah Tabatabai's anthropological system. So, after braketing the assumptions and collecting all the usages of emotion term, I will horizonalize them and make clusters of meaning. Emotion as a product of the illusion and the Contingents are two final clusters. Finally, by combining the contextual and structural descriptions, I will show the significance of the influence of the Quranic and philosophical textures on the Allamah's theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotions
  • Anthropology
  • Phenomenology
  • Gender
  • illusion
  • contingents