نقد و بررسی باورهای اومانیستی حقوق بشر از دیدگاه برخی نواندیشان دینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فلسفه،دانشگاه تهران ،تهران،ایران

2 معارف اسلامی،پیام نور ،دماوند،ایران

3 معارف اسلامی ،پیام نور،ایران

4 معارف اسلامی، پیام نور،ایران

10.22034/ra.2019.88784.2177

چکیده

چکیده
امروزه حقوق بشر از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا وجود چنین حقی سندی برای همه کشورها و ملتها است تا بدان وسیله جوامع خویش را متحول و متمدن سازند برخی از روشنفکران نومعتزلی داخلی هم صدا با حامیان حقوق بشر غربی مدعی فرا دینی بودن حقوق بشر هستندو مبنا و محورحقوق بشر راانسان و باورهای اومانیستی قرار می دهند ومعتقدند دین نمی تواند مبنای حقوق بشر قرار گیرد .لذا با محوریت حقوق بشر به تفسیر دین می پردازند .در مقابل نوشتار حاضر،ضمن نقد ادعای روشنفکران نو معتزلی با اقامه ادله های استوار ؛از جمله اصل خدامحوری در حقوق بشر ،عدم تاریخمندی قواعدحقوقی،فراتر بودن حقوق بشر از دیدگاه انسان وکامل بودن منظومه ی اسلام در نظام ارزشی ،بینشی وکنشی ؛اوّلاً علوم بشری را از شناخت تامّ و جامع حقوق انسان عاجزدانسته ونبوغ فکری و رشد عقلانی برای حیات متعالی انسان را جامع و کافی نمی داند وثانیاً ادعای محوریت باورهای اومانیستی برای حقوق بشر را برنتافته ومبانی تعالی حقوق بشررا در گرو تعالیم و معارف اسلامی می داندکه توان پاسخدهی به نیازهای حقوقی جامعه متمدن امروزی را داراست ، این نوشتار به روش برون دینی و با رویکردی نقدی-تحلیلی مبانی حقوق بشردر دیدگاه روشنفکران نومعتزلی را بررسی می کند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique of humanistic human rights beliefs in the perspective of some New religious thinking

نویسندگان [English]

  • MOHAMMAD MOHAMMADREZAII 1
  • akram rahimi 2
  • ABDOLHAMID FALLAH KEJAD 3
  • YADOLLAH DADJOO 4
1 PROFESOR-TEHRAN-TEHRAN-IRAN
2 Islamic teachings--payame noor-damavand-iran
3 iSLAMIC TEACHING-PAYAM NOOR-iRAN
4 iSLAMIC TEACHING-PAYAMMNOOR-iRAN
چکیده [English]

Abstract

Human Rights has special significance in today’s world because having such a right is documentation for all countries and nations by which they may revolutionize and civilize their societies. Some enlightened New Moatazelites in the country raise their voices in unison with western supporters of human rights and claim that human rights reaches beyond religion. They believe the basis and axis of human rights are people and their humanistic beliefs and they believe that religion cannot be considered the basis of human rights. Thus, they interpret religion by placing human rights in a central position. On the other hand, the present text, while critically analyzing the claims of enlightened New Moatazelites, offers firm reasons for the principle of placing God in a central position in human rights by considering the lack of chronology in law, the reaches of human rights from man’s perspective, and the completeness of the Islamic system in terms of values, world view and action; first of all, human knowledge is considered as lacking in a complete and comprehensive understanding of human rights and the genius of mind and development of rationality in man is regarded as limited and insufficient for a transcendental life; secondly, the humanistic centered claim is considered as unfounded and the basis for the ascendency of human rights is considered as being dependent on Islamic teachings and knowledge which has the ability to fulfil the needs of the present civilized society. This article examines the basis of human rights from the perspective of enlightened new moatazelites with an approach that is outside a religious context, based on a critical-analytical approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human rights
  • Soroush
  • Shabestari
  • Man
  • Revelation