نگاهی به چگونگی استحاله مفهوم خدا ‌ـ انسان از اسطوره‌های یونان تا اومانیسم غربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران.

2 گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/ra.2019.90609.2190

چکیده

در اندیشة یونان باستان انسان و خدایان دارای نسب مشترک، آمیختگی و امتزاج با یکدیگرند. قرابت میان انسان و خدا در اساطیر سبب گردیده تا در سیر تحولات اندیشه نیز انسان یونانی با سهولت بیشتر، نسبت به سایر فرهنگها، جایگزین خدایان گردد. این تساهل فرهنگی یونانیان با گذشت زمان خلع کنندة قدرت فرجامین خدایان و تسلط مطلق آن در اندیشه‌پردازی‌ها گردید. سپس با انسانی شدن عقل الهی، بستر ظهور فلسفه مهیا شد و نگرش اسطوره‌ای پیشین زمینه‌ای برای نخستین کانون‌های فلسفی فراهم آورد. نوشتار حاضر ضمن بازنمایی ریشه‌های اومانیسم در عصر اساطیر و با طرح بنیادهای فکری فلاسفة بزرگی چون تالس، سقراط، افلاطون و ارسطو و سوفسطائیان در باب انسان به چگونگی تداوم و تحول آن مفاهیم در دوران فلسفه می-پردازد. نهایتاً طبق یافته‌های پژوهش روشن می‌شود که قابلیت تسرّی قدرت خدایان به انسان در اساطیر یونانی، راه را برای ظهور اومانیسم در عصر تجدد هموار نموده است. در مقالة حاضر، روش تحقیق به صورت کیفی بوده و با توجه به اینکه مطالعة حاضر با به کار بردن داده‌های مربوط به رویدادهای گذشته و نقد و تفسیر آنها و بررسی آثار هنری گذشته صورت گرفته، لذا این پژوهش به صورت تحقیق توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد. جمع‌آوری اطلاعات در این نوشتار به صورت مطالعة اسنادی و کتابخانه‌ای است و نهایتاً برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده از روش استقرای علمی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Look at the Manner of Transformation of the Meaning of God-human from the Greek Myths and Humanism

نویسندگان [English]

  • Mina Mohammadi Vakil 1
  • Hasan Bolkhari Ghehi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Art, Al-Zahra University, Tehran, Iran.
2 Professor of Advanced Studies of Art, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract:
Although humanism in its primary definition resorts to the Renaissance culture but its roots should be sought in ancient Greek philosophy. In ancient Greek philosophy humans and Gods shared common lineage and blended together. The affiliation of man and God in myths along with changes in thinking made it easier for the Greek human to take the place of Gods than other cultures. Greek human replace Gods with much more ease than other cultures. The transition, which arose from cultural obligations of the Greek people, with passage of time, deposed Gods of their appealing power and became absolutely dominant in ideologies. Therefore, with humanizing the divine wisdom, the foundation of philosophy was laid and the previous mythical outlook provided premise for creation of early philosophies. This article aims at specifically reflecting the roots of humanism and believe in humanity in the age of the myths and by discussing the ideological foundations of great philosophers such as Thales, Socrates, Plato and Aristotle on mankind and his position, and review of the philosophy of sophism, to recognize and distinguish those ideologies in the times of philosophy. Ultimately, we will see that philosophers after Socrates stressed on the issue of existence and with tendency towards human essence, they founded subjectivism as one of the principles of humanism and mankind became the center of the universe and the main subject of philosophical recognition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ancient Greece
  • Greek Gods
  • human in mythology
  • human in philosophy
  • Humanism