امکان سنجی مسئولیت اخلاقی نسبت به دیگران در خودگرایی اخلاقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث

2 دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

10.22034/ra.2019.92651.2217

چکیده

در این نوشتار به روش تحلیلی توصیفی، به بررسی مسئله امکان و منشأ مسئولیت اخلاقی در نظریه خودگرایی پرداخته شده است.خودگروی اخلاقی از جمله نظریه‌های هنجاری است که با تاکید بر ارزش‌های خودگرایانه، انسان را صرفاً مسئول نسبت به تامین منافع شخصی می‌داند و به دنبال بیشترین خیر برای خودش و فارغ از دیگران باشد. از جمله چالش‌هایی که این نظریه در تبیین و توجیه با آن مواجه است، مسئله دیگری و مسئولیت اخلاقی نسبت به آنها است. زیرا این چالش جدی است که بسیاری از ارزش های اخلاقی در رابطه با دیگران ارزش و معنا پیدا می کنند و نگاه خودگرایانه منجر به بی ارزشی اخلاق اجتماعی و نگاه ابزاری به دیگران می شود. انسان خودگرا به خاطر ارضای لذت و شادکامی شخصی و تامین رضایت خویش و نیز خیرجمعی که منجر به حفظ بقای نوع انسان می‌گردد، مسئولیت پذیر است و این نگاهی ابزاری و غیراصیل به مسئولیت اخلاقی نسبت به دیگران است. هرچند امکان مسئولیت اخلاقی ـ ولو نسبت به خویش و یا غیراصیل به دیگری ـ در این نظریه وجود دارد اما این تبیین موجب نوعی محاسبه‌گری و استفاده ابزاری از دیگران می‌گردد. در این تحقیق سعی شده با تبیین جایگاه لذت در اندیشه خودگرایان، نشان دهیم که خودگرایان برای ارضای آن به رفتارهای دیگرخواهانه توجه خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

امکان سنجی مسئولیت اخلاقی نسبت به دیگران در خودگرایی اخلاقی

نویسنده [English]

  • هادی صادقی 2
2 دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
چکیده [English]

In this article, descriptive analytical method the possibility and the source of moral responsibility egoism are explained. Egoism is a normative theory that emphasizes selfish values; human being is responsible for providing personal benefits. One of the challenges of this theory is the moral responsibility of others. Because many moral values are meaningful in relation to others and selfishness leads to the inattentiveness of social morality and an instrumental look to others. Selfish persons have responsible for pleasure, happiness and satisfaction and this look are instrumental in moral responsibility to others. However, it is possible to have moral responsibility in this theory, though it's about yourself or another, but this leads to the use of tools from others. In this research, we will try to show that self-realists will pay attention to other behaviors in order to satisfy their pleasure in selfish thought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • egoism
  • Pleasure
  • Self-love
  • Spirituality
  • Ethical Responsibility
  • Social Ethics
  • Altruism