حقوق سیاسی انسان در حکومت اسلامی از منظر نهج البلاغه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه قم

3 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصول دین

10.22034/ra.2019.87758.2167

چکیده

جایگاه انسان در نظام سیاسی و حقوق سیاسی او از مهم ترین مسائلی است که اندیشمندان مختلف به آن پرداختند و با همین معیار به تقسیم بندی انواع حکومت ها پرداخته اند. از سوی دیگر عدم تبیین حقوق سیاسی انسان در حکومت های دینی و یا عدم توجه حکومت های مبتنی بردین به آن؛ موجب شده است نظام های دینی مترادف با رژیم های استبدادی دانسته شوند که حقوق انسان در آن نادیده انگاشته می شود. در پژوهش حاضر با بررسی سیره سیاسی و حکومتی حضرت علی (ع) در نهج البلاغه؛ حقوق سیاسی انسان در حکومت اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد و می تواند معیار مناسبی برای حکومت ها و گروه های اسلامی در کشورهای اسلامی باشد. یافته های پژوهش بیان گر آن است که براساس آموزه های نهج البلاغه، انسان فارغ از هرگونه تقسیم بندی، در حکومت اسلامی دارای حقوقی چون حق تعیین سرنوشت و انتخاب حاکمان، آزادی سیاسی، نظارت بر مسئولان، مشورت، نصیحت کارگزاران، جلب رضایت عمومی، آگاهی از مسائل حکومتی، حفظ اسرار و حریم خصوصی، امنیت و تساوی در برخورداری از حقوق می باشد و حکومت اسلامی مکلّف به تأمین این حقوق سیاسی انسان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Political Rights of Man in Islamic Government in the View of Nah al-Balagha

نویسندگان [English]

  • mohammadtaghi aghaie 1
  • ahmad abedi 2
  • mosayyeb sayyadi 3
1 س
2 qom univercity
3 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث
چکیده [English]

The position of Man in political system and political rights is amongst most important issues which has attracted the attention of different thinkers and served as the standard on the basis of which they have categorized governments. Leaving the political rights of man unexplained in religious or religious-based governments has resulted in viewing these governments as despotic. For the same very reseaon, the current research was an ateempt to investigate the political and governmental practice of Imam Ali (a) in Nahj al-Balgha to shed light on the political right of Man in Islamic government which can be served as an adequate standard for Islamic governments and groups throughout the world of Islam. The findings show thaton the basis of instructions of Nahj al-Balagha, human being enjoys some political rights including the right to select his ruler and his own destiny, political freedom, supervising authorities, consulting authorities, advising authorities, being generally satisfied (of the government), knowing about governmental issues, secured and equal rights and secured individual property and sephere. In other words, Islamic governemtn is charged with a duty to secure and fulfill these basic rights.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political rights of Man
  • right and duty
  • Islamic Government
  • Nahj al-Balagha