تحقق «صلح جهانی» بر مبنای حکومت اسماء در عرفان اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

2 هیئت علمی دانشگاه شهید چمران

10.22034/ra.2019.92577.2216

چکیده

مسأله «صلح جهانی» یکی از اصلی ترین ضرورتهای عصر حاضر است. در عرفان اسلامی نگرش متفاوتی به این امر در قیاس با نگرش جامعه شناختی وحقوق بین الملل وجود دارد. حتی جنگ، نزاع و تخاصمات نیز به نحو متفاوتی نگریسته می شود. از منظر عارف، همه ی هستی جلوه گاه اسماء حق بوده و با عنایت به تقابل اسماء که تضادها و تزاحمها در جهان را توجیه می کند، اولا این امور به دیده ی غضب نگریسته نمی شود و ثانیا نگاه سلم آمیز عارف مصلح اقتضاء می کند تا همانگونه که این کثرات تحت اسم جامع الله مجتمع می شوند، تضادها و نزاع های عالم انسانی را نیز به سمت صلح و وحدت سوق دهد. منشأ این صلح درون عارف است که در مسیر ارشاد و دستگیری دیگران وجه اجتماعی و جهانی پیدا می کند. ارائه ی الگوهای یوتوپیایی نشان می دهد که تحقق چنین جوامعی همواره مطلوب بشر بوده و از سوی دیگر، زعمای این آرمان شهرها اساسا متصف به اوصاف عرفانی و یا با صبغه ی عرفانی هستند. به میزانی که رهبران جوامع بشری از نگاه و مناقب عرفانی برخوردار و بر اسلوب عرفانی تربیت شده باشند، جامعه جهانی قرابت بیشتری با جهان آرام یا صلح جهانی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The realization of "global peace" based on the rule of Asma in Islamic mysticism

نویسندگان [English]

  • Aylar Maleki 1
  • reza hoseinifar 2
1 Imam Khomeini and Islamic Revolution Research Center
2 Faculty of Shahid Chamran University
چکیده [English]

of international law and sociology, but in the light of the mystical teachings, especially the divine names and attributes, it is not only a different explanation, but an opportunity to materialize.
In Islamic mysticism from a number of perspectives it can be argued that in this paper, our central approach is to discuss the names and divine attributes.
From the mystic's point of view, all of the existence of the manifestation of the names is right and, given the confrontation between the names that justify conflicts and contradictions in the world, First, these things are not seen in the face of anger, and secondly, the glaring glance of the mystic scholar requires that, as these mosquitoes be integrated under the name of Allah, the conflicts of the human world will also lead to peace and unity. The origin of this peace is the mystic who is expelled to the world through guidance and arrest, and finds a social and global aspect. From the mystical point of view, to the extent that the leaders of human societies are motivated and motivated, the international community will have more to do with the peaceful world or peace, and this, even if at its peak, is beyond reach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: World Peace
  • Names and Attributes
  • Sufism
  • mystical education
  • Ideal City
  • Leaders