همگرایی عقل و سیاست در حکمت متعالیه آیت الله جوادی آملی (بر اساس نظریه هرمنوتیک اندیشه شناسانه اسکینر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه مازندران

10.22034/ra.2019.94203.2230

چکیده

صاحبنظران و اندیشمندان گوناگون غربی و شرقی، بر مبنای تفاوت در بنیادهای معرفت شناختی خود نظرات متفاوتی را درباره همگرایی یا واگرایی، و قلمرو ورود عقل در عرصه سیاست ابراز داشته اند. این پژوهش با اعتقاد به ضرورت بومی سازی علوم سیاسی و با هدف غنای نظری این الگوی بومی و بر مبنای هرمنوتیک اندیشه شناسانه اسکینر به بررسی رابطه عقل و سیاست در منظومه معرفتی آیت الله جوادی آملی پرداخته است. این پژوهش با فرض استوار بودن سیاست در نظر جوادی بر بنیادهای عقلانی و فروریختن آن در صورت قطع ارتباط با عقل، به فحص و کاوش در نظرات ایشان پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در نظر جوادی عقل مفتاح و مصباح تمام مراتب سیاست بوده و گستره وسیعی از سیاست را دربر می گیرد. تمامی پرسش های اساسی سیاست از جمله مشروعیت حکومت، کیستی حاکم، غایت حکومت و سیاست، وظایف حکومت، آرمانشهر ترسیم شده، ویژگی های کارگزاران سیاسی، پیوند دین و سیاست، تشخیص مصالح جامعه و نحوه مدیریت سیاسی، در اکثر وجوه خود با عقل همگرا بوده و در صورتی که عقل گوشه نشین عرصه سیاست شود، سیاست نیز کارایی خود را ازدست خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Convergence of Reason and politics in Transcendental Wisdom of Jvadi Amoli (According to Hermeneutic Theory of Skinner)

نویسنده [English]

  • رحمت عباس تبار
هیات علمی دانشگاه مازندران
چکیده [English]

Connoisseurs and scholars on the basis of differences in the epistemological foundations have expressed different opinions about the possibility, how and territories of reason in politics. This theoretical study with a belief in the necessity of localizing of political science, and with the aim of theoretical rich of this indigenous model and based on theoretical framework of Skinner Cognitive thought hermeneutics, has investigated the interaction between reason and politics in knowledge system of Ayatollah Javadi Amoli. This research has examined His views with the hypothesis that javadi’s politics based on the rational foundations and in case of disconnection with the reason, is collapsed. The obtained results show that In Javadi’s opinion, the reason has been the key and the Source of All levels of politics And encompass wide range of it. All fundamental questions of politics, In the majority of it’s dimensions is answered and explained In conjunction with reason. Questions such as The legitimacy of the government, who is the ruler, the purpose of government and politics, political brokers features, the linkage between religion and politics, diagnosing the society good intention and how to political management; If the reason become hermit in politics, the politics will also become ineffective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transcendental wisdom
  • Politics
  • Rationalism
  • Hermeneutic
  • Epistemology