عشق از دیدگاه اخوان الصفا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه و حکمت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده معارف اسلامی و الهیات و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران

10.22034/ra.2019.97194.2262

چکیده

اخوان الصفاء که از اندیشمندان قرن چهارم هستند در مجموعه آثار خود به بحث از عشق نیز پرداخته اند. عشق در آثار ایشان دو کاربرد دارد، عشق به معنای عام(محبت) و عشق به معنای خاص(عشق انسانی). ایشان بهترین تعریف برای عشق را شوق به اتحاد می دانند. اتحاد حاصل از عشق در روح بخاری و به تبع آن در اعضاء بدن عاشق و معشوق رخ می دهد. علت عشق طبع است. نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس ناطقه، طبع علت و معلول و طبیعت برخی از حیوانات مبدأ انواع عشق هستند. شروع عشق نیاز به التفات و توجه دارد و تفاوت افراد در عشق به سبب تفاوت مزاج آنها یا وابسته به حالات فلکی زمان شکل گیری نطفه آنهاست. طبق دیدگاه ایشان می توان برای اختیار نقشی در عشق در نظر گرفت. عشق یک غرض اولیه دارد(مانند برطرف شدن نقص) و یک غرض اقصی، که توجه انسان به خدا و امور الهی، و عشق به آنهاست. عشق ورزی فضیلت و موجه است، هرچند که در برخی شرایط می تواند رذیله و غیر موجه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Love in Ikhwan al-Safa's View

نویسندگان [English]

  • saeed hassanzadeh 1
  • Mohammad Kazem Forghani 2
1 Philosophy and Wisdom department, Humanities faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 The Faculty of Islamic Studies, Theology and Guidance, Imam Sadiq uinversity
چکیده [English]

Ikhwan al-Safa (Brethren of Purity), Islamic scholars of 11th century, have studied love. Love in their view is applied on two meaning, human love and like. The best meaning of love is the desire to unity. The unity is in animal spirit and then in parts of love and lover bodies. The cause of love is nature. Vegetable soul, animal soul, human soul, cause and effect natures and the nature of some animals are the causes of love. Start loving is based on attention. The differences that people have in their love is because of their temper and the situation of the celestial spheres when they sperms were formed. In Ikhwan al-Safa view love is somehow willful. Love has two reasons. One is primary and the other is supreme. The supreme reason is regarding God and divine things. Love is a virtue that in some situations can be a vice

کلیدواژه‌ها [English]

  • Love
  • Affection
  • like
  • Ikhwan al-Safa
  • Brethren of Purity