تحلیل فرایند الگو یابی رفتاری از قصه های قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه خوارزمی

10.22034/ra.2019.89908.2184

چکیده

تحقیق حاضر به الگوگیری و قاعده یابی از رفتار شخصیت ها در قصه های قرآن نظر دارد و مقدمات این فرایند فکری را به ترازوی تحلیل می نهد.
انتقال از نمونه جزئی به قاعده کلی، مستلزم پیمودن چهار گام ذیل است: احراز وقوع یک رفتار در قصه، احراز شایستگی یا جواز رفتار ، احراز قصد قصه گو بر الگو شدن رفتار و احراز دامنه عمومیت یابی رفتار.
در فرایند برداشت الگوهای عام رفتاری از قصه های قرآن، از نقش آفرینی دانسته ها و مفروضات پیشین مخاطبان گریزی نیست، بلکه چه بسا، مخاطب قصه خود از قبل می داند که رفتار مناسب الگو شدن کدام و رفتار نامناسب کدام است و آن گاه، رفتار مناسب و دارای امتیاز را به الگو تبدیل می کند اما رفتار فاقد امتیاز را به الگو بدل نمی کند. افزون بر این، ابهام و تردید در قصد قصه گو بر قاعده سازی، به مفروضات مخاطبان قصه، مجال نقش آفرینی می بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Process of Behavioral Modeling Based on Quran Stories

چکیده [English]

This research looks into the modeling and standard setting based on behavior of characters in Quran stories and examines the primers to this intellectual process.
Progression from the partial example to the general rule requires pursuing the following four steps: verification of occurrence of a behavior in the story, acquiring qualification or behavioral certification, decision of the storyteller to templating the behavior, and affirmation of the domain of popularization of the behavior.
In the process of general behavioral pattern adaptation from Quran stories, there is no escape from the audience prior knowledge and assumptions; in fact, there is a probability that the audience her/himself already knows which one is the suitable behavior for pattering and which is not; and therefore, sets up a model based on the suitable behavior while dismisses the unsuitable behavior. Furthermore, uncertainty and doubt in the intention of the storyteller for standard setting, provides an opportunity for the advancement of the audience’s assumptions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Story of Quran
  • Systematization of Story
  • Understanding Story
  • Intention of narrator
  • Story Character
  • Model Behavior
  • audience