نویسنده = محمودزاده تیلمی، آرزو
تعداد مقالات: 1
1. ساختار شخصیت و جنبه‌های پویایی انسان در آموزه‌های شیخ ابوسعید ابوالخیر

دوره 15، شماره 39، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-64

آرزو محمودزاده تیلمی؛ عبدالله معتمدی؛ آمنه افزا