نویسنده = الله نیا سماکوش، محمد
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بداء با اراده و علم الهی از جهت معناشناختی

دوره 6، شماره 19، بهار و تابستان 1388، صفحه 155-170

محمد الله نیا سماکوش