نویسنده = معتمدی، عبدالله
تعداد مقالات: 2
1. ساختار شخصیت و جنبه‌های پویایی انسان در آموزه‌های شیخ ابوسعید ابوالخیر

دوره 15، شماره 39، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-64

آرزو محمودزاده تیلمی؛ عبدالله معتمدی؛ آمنه افزا


2. دیدگاه ارتباطی شخصیت با تکیه بر منابع اسلامی

دوره 12، شماره 34، پاییز و زمستان 1394، صفحه 51-69

عبدالله معتمدی