نویسنده = علمی، قربان
تعداد مقالات: 2
1. میرچا الیاده و انسان شناسی

دوره 13، شماره 36، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-29

قربان علمی


2. بررسی کارکرد معنابخشی دین در اندیشه علامه طباطبایی

دوره 10، شماره 30، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-25

قربان علمی؛ مریم چنگی آشتیانی