نویسنده = بنی اسدی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. توبه و ایمان فرعون از دیدگاه امام خمینی و ابن عربی

دوره 15، شماره 39، بهار و تابستان 1397، صفحه 207-220

رضا بنی اسدی