نویسنده = شفیعی سروستانی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. نقش اراده انسان در تحقق آینده موعود از منظر قرآن

دوره 11، شماره 32، پاییز و زمستان 1393، صفحه 49-68

فرشته سقا؛ فتحیه فتاحی زاده؛ ابراهیم شفیعی سروستانی