نویسنده = قیوم زاده، محمود
تعداد مقالات: 1
1. جستاری در چیستی و چگونگی مسخ انسان

دوره 10، شماره 29، بهار و تابستان 1392، صفحه 83-107

محمدتقی شاکر اشتیجه؛ محمود قیوم زاده