نویسنده = امیرحسینی، امین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آرای فقهای شیعه در باب مشروعیت شبیه سازی انسان و تطبیق با اسناد بین المللی

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 101-122

امین امیرحسینی؛ حجت مبین