نویسنده = قربانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دیدگاه جان کالون درباره حس الوهی و مقایسه آن با نظریه فطرت

دوره 12، شماره 34، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-26

علی قربانی؛ احمد احمدی