نویسنده = شمیسا، سیروس
تعداد مقالات: 1
1. نمود کمال‌طلبی انسان در زبان با تأکید بر زبان عبری و زبان فارسی

دوره 16، شماره 41، بهار و تابستان 1398، صفحه 221-242

مهدی رضازاده قزاآن؛ سیروس شمیسا؛ عبدالرضا مدرس زاده