نویسنده = اخوان کاظمی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. پیوستگی نبوت و سیاست در فلسفه سیاسی ابن سینا

دوره 12، شماره 33، بهار و تابستان 1394، صفحه 163-181

مسعود اخوان کاظمی