نویسنده = بخشی، منصوره
تعداد مقالات: 1
1. خانواده در نظام حکمت عملی ابن‌سینا

دوره 16، شماره 41، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-24

منصوره بخشی؛ مجید صادقی؛ سید مهدی امامی جمعه