نویسنده = حاجی ابراهیم، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مسئله ازخودبیگانگی از دیدگاه ملاصدرا

دوره 12، شماره 34، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-50

انسیه ماهینی؛ ابوالفضل کیاشمشکی؛ عبدالحسین خسروپناه؛ رضا حاجی ابراهیم