نویسنده = زکی فر، بهمن
تعداد مقالات: 1
1. نقش مبادی عالیه در خودآگاهی: بررسی مقایسه‌ای دیدگاه ابن‌سینا و دکارت

دوره 16، شماره 42، پاییز و زمستان 1398، صفحه 29-48

بهمن زکی فر؛ حسین زمانیها