نویسنده = چنگی آشتیانی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارکرد معنابخشی دین در اندیشه علامه طباطبایی

دوره 10، شماره 30، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-25

قربان علمی؛ مریم چنگی آشتیانی