نویسنده = موسوی حرمی، فاطمه سادات
تعداد مقالات: 1
1. کمال پذیری انسان؛ نقطه عزیمت در گفتمان ادیان

دوره 8، شماره 26، پاییز و زمستان 1390، صفحه 43-71

محمدکاظم شاکر؛ فاطمه سادات موسوی حرمی