نویسنده = فرامرز قراملکی، احد
تعداد مقالات: 2
1. نظریه خودشناسی رازی در طب روحانی و جایگاه آن در نظام اخلاقی وی

دوره 8، شماره 25، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-20

احد فرامرز قراملکی


2. نظریه انسان سالم در نظام اخلاقی رازی

دوره 7، شماره 24، پاییز و زمستان 1389، صفحه 19-37

احد فرامرز قراملکی