نویسنده = قربانی، قدرت الله
تعداد مقالات: 1
1. نسبت حقیقت و انسان از منظر فیلسوفان مدرن

دوره 10، شماره 30، پاییز و زمستان 1392، صفحه 27-48

قدرت الله قربانی