نویسنده = روحانی رصاف، جواد
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه معنویت و تجارب اوج از دیدگاه آبراهام مزلو

دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1393، صفحه 27-53

حسین حیدری؛ جواد روحانی رصاف؛ خدیجه کاردوست