نویسنده = حسنی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. چیستی مشروعیت دو گانه در اندیشه سیاسی شیعه

دوره 5، شماره 16، بهار و تابستان 1387، صفحه 73-97

مهدی حسنی