نویسنده = میرزایی، علیرضا
تعداد مقالات: 4
1. رویکرد انتقادی به نگاه اندیشمندان اسلامی درباره معراج

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 185-209

علیرضا میرزایی


2. تمایزات اهل‌ بیت(ع) به عنوان انسان برتر در نظر ابن‌حنبل و ابن‌تیمیه

دوره 13، شماره 35، بهار و تابستان 1395، صفحه 223-246

مهدی فرمانیان؛ علیرضا میرزایی


3. نقدپذیری نگاه سلفیه در باب حجیت فهم سلف

دوره 11، شماره 32، پاییز و زمستان 1393، صفحه 139-165

محمد الله نیا؛ علیرضا میرزایی


4. فیلسوفان شریعت مدار

دوره 6، شماره 21، پاییز و زمستان 1388، صفحه 39-57

علیرضا میرزایی