نویسنده = رحمانی اصل، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه معنای زندگی از دیدگاه محمدتقی جعفری تبریزی و فریدریش نیچه

دوره 10، شماره 30، پاییز و زمستان 1392، صفحه 115-134

حسن رضازاده؛ محمدرضا رحمانی اصل