نویسنده = کمالی نسب، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل باخودبیگانگی انسان در اندیشه انتخاب خودمحور و غیرمحور اگزیستانسیالیستی

دوره 13، شماره 36، پاییز و زمستان 1395، صفحه 91-111

محمدرضا کریمی والا؛ محمدعلی کمالی نسب