نویسنده = کرد فیروزجایی، یارعلی
تعداد مقالات: 1
1. برهان معرفت نفس از فارابی تا صدرای شیرازی

دوره 13، شماره 35، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-75

مجتبی افشارپور؛ یارعلی کرد فیروزجایی