نویسنده = طاهری صحنه، محسن
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تلائم سخنان صدرا درباره «حدوث جسمانی نفس» با تعابیر روایی ناظر بر «قدم نفس»

دوره 16، شماره 41، بهار و تابستان 1398، صفحه 55-70

محسن طاهری صحنه؛ غزاله رفیعی؛ اعلی تورانی