نویسنده = تلاشان، حسن
تعداد مقالات: 3
1. نمود هویت قرآنی انسان در بیداری اسلامی

دوره 10، شماره 29، بهار و تابستان 1392، صفحه 159-185

حسن تلاشان


2. نفت خلیج فارس و تأثیر آن بر راهبرد سلطه طلبی آمریکا

دوره 4، شماره 13، پاییز و زمستان 1386، صفحه 199-222

حسن تلاشان