نویسنده = و محمد محمدرضایی، آیت‌الله جعفر سبحانی
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی در باب ولایت تکوینی انسان از دیدگاه قرآن

دوره 7، شماره 24، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-20

آیت¬الله جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی