نویسنده = رضا میرزایی، عبدالحسین خسروپناه و
تعداد مقالات: 1
1. چیستی انسان شناسی

دوره 7، شماره 24، پاییز و زمستان 1389، صفحه 35-63

عبدالحسین خسروپناه و رضا میرزایی