نویسنده = علم مهرجردی، نسرین
تعداد مقالات: 1
1. رابطه خدا با انسان؛ تمثل، تجسد یا تجلی؟

دوره 9، شماره 28، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-30

نسرین علم مهرجردی؛ محمدکاظم شاکر