نویسنده = بخشیان، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم شناسی و حقیقت یابی حیات طیبه از منظر قرآن

دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1393، صفحه 165-185

عبدالله حاجی صادقی؛ ابوالقاسم بخشیان