نویسنده = هاجر نیلی احمدآبادی، مجید صادقی حسن آبادی و
تعداد مقالات: 1
1. دین انسانی یا انسان دینی

دوره 7، شماره 24، پاییز و زمستان 1389، صفحه 95-132

مجید صادقی حسن آبادی و هاجر نیلی احمدآبادی